دریافت مستقیم تصویر پروفایل

سرویس دریافت مستقیم تصویر تنها برای آدرس ایمیل قابل استفاده است.

در این روش آدرس ایمیل کاربر می‌بایست به وسیله الگوریتم رمزنگاری یکطرفه MD5 رمزنگاری شود.

جهت دریافت مستقیم تصویر افراد، درخواست از سرویس پروفایل می‌تواند در قالب یکی از دو روش زیر ارسال شود:

https://avatar.profile.ir/avatar/{MD5_HASHED_EMAIL_ADDRESS}.jpg{?s=size}
https://avatar.profile.ir/avatar/{MD5_HASHED_EMAIL_ADDRESS}{?s=size}

ابعاد تصویر پروفایل

در سرویس آواتار پروفایل، تصاویر پروفایل افراد می‌تواند در ابعاد 40، 80، 200 و 400 پیکسل درخواست شود. در صورت مشخص نکردن مقدار size در درخواست ارسال شده، تصویر در اندازه پیش فرض خود 400 پیکسل برگشت داده خواهدشد.